1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.095, ВОМР - МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок за представяне на проектните предложения: 27.03.2020 г., 17:30 ч. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

Уважаеми заинтересовани страни, увеудомяваме ви, че в сектор "Документи за обществено съгласуване с местната общност" на сайта са публикувани проекти на документи по предстоящ прием за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ Процедура №BG05M9OP001-2.095.

На основание Чл. 34. ал. (1) и (3) от Устава на СНЦ “МИГ-Лясковец-Стражица“, както и във връзка с Решение №02/Протокол 02-ВОМР/ 17.01.2020г. на Управителния съвет на МИГ и във връзка с чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на МИГ се свиква извънредно ОБщо събрание на МИГ както следва:

- Дата: 05 февруари 2020г., сряда
- Начален час: 15.00ч.
-  Място: заседателна зала на ул.“Бузлуджа“№1 ( до офис на МИГ)
-  Дневен ред: Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ01 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”-втори срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ01 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”-първи срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„-втори срок. Документ!

Снимки

Актуални обяви