1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

ВОМР

Предимствата на подхода на воденото от общностите местно развитие за интегрираното местно развитие и развитието на селските райони, 
(проучвателно становище) , Докладчик: Roman Haken, Документ !

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е единна методика, която се прилага на мястото на досегашния подход ЛИДЕР, като го надгражда:

  1. Докато в плановия период 2007 – 2013 г. Стратегиите за местно развитие бяха финансирани само от Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ВОМР 2014 – 2020 г. получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез: ОП „Околна среда”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Иновации и конкурентоспособност”; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”; Програма за морско дело и рибарство

Снимки

Актуални обяви