1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Други проекти на МИГ

МИГ"Лясковец-Стражица стартира изпълнение на Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР
и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610 и Административен договор №РД50-81/23.03.2023г., сключен между СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ и Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г.

Общ бюджет: 48 863 лева ЕЗФРСР: 43 976.70 лева Национално съфинансиране: 4 886.30 лева

Покана: Община Лясковец, Ви канят на пресконференция за стартирането на проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
Пресконференцията за стартирането на проекта ще се проведе на 20 юли 2023 г., 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, с участието на Кмета на община Лясковец и представители на екипа за управление на проекта. Документ! 

Обява във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжностти както следва:

1.За аниматор: Документ!

2.За общ работник: Документ!

3. За сътрудник: Документ!

4.Заявление: Документ!

5. Приложение №2: Документ!

6. Приложение №7: Декларация!

Снимки

Актуални обяви