1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Документи за съгласуване с местна общност

МИГ обявява, че стартира публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.699 

В срок до  03.02.2023 г. 23:59 ч. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

МИГ публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

1.Условия за кандидатстване и документи за попълване: документ

2.Обява: документ

3.Документи за информация: архивиран файл

4.Документи за изпълнение: архивиран файл

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на Условията за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура BG06RDNP001-19.686.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.
МИГ публикува изготвените документи за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

1.Условия за кандидатстване:Документ!

2.Документи за информация: Документ!

3.Документи за попълване: Документ!

4.Документи за изпълнение: Документ!

В срок от 13.09.2022г. до 17.00 ч. на 20.09.2022г., можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на Условията за кандидатстване по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.613

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.
МИГ публикува изготвените документи за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

1.Условия за кандидатстване:Документ!

2.Документи за информация: Документ!

3.Документи за попълване: Документ!

4.Документи за изпълнение: Документ!

5.Документи към Договор: Документ!

В срок от 11.07.2022г. до 17.00 ч. на 19.07.2022г., можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Документ!

- Документ!

• За град Лясковец, община Лясковец
-Дата: 11 април 2022 година
-Час: 10.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Лясковец, град Лясковец, пл.“ Възраждане“ №1 или Музей на Градинарството
    
• За град Стражица, община Стражица
-Дата: 11 април 2022 година
-Час: 14.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Стражица, град Стражица, пл.“ Дончо Узунов“ №5
 
Програма:
1. Представяне на обосновка за Проект за изменение на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".
2.Обсъждане на промени в Критерии за оценка по мерки: 
- Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
- Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура .
- Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.
- Промяна в т.11. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.
 
Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №01/Протокол 04-ВОМР/ 22.03.2022г. за предварително одобрение на исканите промени и обявяване на настоящото Обществено обсъждане!
 
3.Въпроси и отговори от екипа на МИГ и представители на УС на МИГ.
 
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Чл. 38, ал.5 от Наредба 22/18.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).
 
Важно!
Уведомяваме ви, че на предстоящото Обществено обсъждане следва да участвате след предварително запознаване с Проект за изменение на Стратегия за ВОМР , който е наличен в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на нашата интернет страница: www.mig-zaedno.eu ,   е публикуван Проект за изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица!
 

важаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". Краен срок12 април  2022г. 

Документ! 

- Проект на изменения!

Снимки

Актуални обяви