1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Оценителен доклад: Документ!

Протокол АСД: Документ!

Протокол ТФО: Документ!

Списък оттеглени проекти: Документ!

Списък с отхвърлени проекти: Документ!

Списък с одобрени проекти: Документ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕН РЕСТАРТ НА ПРОЦЕДУРА “, ПРОЦЕДУРА КППП № BG06RDNP001-19.699, НА ЕТАП ТФО. СЛЕД ОЦЕНКА, ЩЕ БЪДЕ ОДОБРЕН НОВ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД И ЩЕ БЪДЕ ИЗГОТВЕН НОВ СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ.

Актуализиран Вътрешен ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ с Решение на УС на МИГ от Протокол 04-ВОМР/ 27.02.2023г.: Документ! 

Актуализирани Правила за  за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.686: Документ!

Снимки

Актуални обяви