1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Актуализиран Вътрешен ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ с Решение на УС на МИГ от Протокол 04-ВОМР/ 27.02.2023г.: Документ! 

Актуализирани Правила за  за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.686: Документ!

Резултати от приключила оценка на проектни предложения по МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.613 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

-Списък на оттеглени проекти: Документ!

-Списък на отхвърлени проекти: Документ!

-Списък на одобрени проекти: Документ!

-Списък с резервни проекти: Документ!

Резултати от приключила оценка на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541 от Стратегията за ВОМР на МИГ.

-Списък на оттеглени проекти: Документ!

-Списък на отхвърлени проекти: Документ!

-Списък на одобрени проекти: Документ!

-Списък с резервни проекти: Документ!

Списък на одобрени проекти по Мярка МИГ4.1.: Документ!

Списък на оттеглени проекти по Мярка МИГ4.1: Документ!

Снимки

Актуални обяви