1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Резултати от приключила оценка на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541 от Стратегията за ВОМР на МИГ.

-Списък на оттеглени проекти: Документ!

-Списък на отхвърлени проекти: Документ!

-Списък на одобрени проекти: Документ!

-Списък с резервни проекти: Документ!

Списък на одобрени проекти по Мярка МИГ4.1.: Документ!

Списък на оттеглени проекти по Мярка МИГ4.1: Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ01 за първи прием. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ01 за втори  прием. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ02. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ03. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ04 за първи прием.Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ04 за втори прием. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ05. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за първи прием. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за втори прием. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ4.2. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ6.4.1. Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за първи прием.Документ!

Протокол на УС за одобрение на оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за втори прием. Документ!

 

Оценителен Доклад по мярка МИГ01 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ01 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ02. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ03. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ04 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ04 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ05. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.2. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ6.4.1. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за втори прием. Документ!

Решение на УС на МИГ за одорение работата на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154-S1, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

Снимки

Актуални обяви