1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Активни граждани

Уведомление до всички представители на местните Общини, НПО и читалища, земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи, различни заинтересовани страни и местни лидери от всички сектори на развитие.

Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г. от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., График ! 

График и програма за провеждане на Информационни срещи на територията на МИГ на тема:  „Напредък в прилагането на СВОМР. Новини. Мерки за прием през 2022 година. Документ!

Уважаеми граждани и партньори, заинтересовани страни и участници в местното развитие на територията на общините Лясковец и Стражица.

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ ви уведомява, че до 30 ноември 2020 година съвместно с екипа на фирма „Кей Ди консултинг“ ЕООД се провеждат следните анализи на нашата територия:

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви поканив за участие в  информационно събитие: „Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за най-малко 20 участника“. Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на СВОМР“. Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви покани за участие в информационно събитие: „Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника“ на Тема: „ Напредък в прилагането на СВОМР. Споделяне.“ Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

Снимки

Актуални обяви