1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

На 11 юли 2024г., СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" подписа Административен договор №РД-50-28/11.07.2024г. за изпълнението на проект "Опознай и съхрани българското-предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!", подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Процедура № BG06RDNP001-19.607. Дейностите по проета се изпълняват в партньорство с още 4 Местни инициативни групи. Договор!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Обява!

Краен срок: 28.07.2024 г. 17.30 ч. Документи за кандидатстване можете да намерите в Секция "Мерки за кандидатстване".

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 11.06.2024 г., втолник; ще се проведе Общо събрание, свикано на основание Заповед на Председателя на УС и във връзка с Решение от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, което ще се проведе в град Стражица при следния Дневен ред: Покана!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 08.05.2024 г., сряда; ще се проведе Общо събрание, свикано на основание Заповед на Председателя на УС и във връзка с Решение от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, което ще се проведе в град Стражица при следния Дневен ред: Покана!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:Процедура № BG06RDNP001-19.686 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. 

Краен срок: 15.07.2024 г. 23:59 ч. 

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване! Архивиран файл

5.Документи към Договор за изпълнение! Архивиран файл

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:Процедура № BG06RDNP001-19.686  от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Обява!

Краен срок: 15.07.2024 г. 23:59 ч. Документи за кандидатстване можете да намерите в Секция "Мерки за кандидатстване".

Снимки

Актуални обяви