1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми местни лидери на територията на община Лясковец, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение на тема "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране на "Многофондова СВОМР 2023-2027", обучение за местни лидери от територията на община Лясковец. Дата: 12 юли 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на МИГ в град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1 при следната:  Програма!

График за провеждане на Информационни събития през м.юли 2023г. на тема ""Приоритети, мерки, бюджет и интервенции в Многофондова СВОМР 2023-2027г.", предназначени за местни лидери от бизнес,публичен, НПО сектори и уязвими групи на територията на МИГ: Документ!

С 5 нови проекта за опазване и популяризиране на природното и културно наследство приключи приема по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Процедура № BG06RDNP001-19.699 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”.

Уважаеми местни лидери на територията на община Стражица, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение  на тема "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране  на "Многофондова СВОМР 2023-2027",  обучение за местни лидери от територията на община Стражица Дата: 21 юни 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на ОбА в град Стражица, ул."Дончо Узунов"№5 при следната Програма! 

Уважаеми местни лидери на територията на община Лясковец, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение на тема "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране  на "Многофондова СВОМР 2023-2027", обучение за местни лидери от територията на община Лясковец. Дата: 20  юни  2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на МИГ в град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1 при следната Програма!

АНКЕТНА КАРТА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

Твоите 5 минути за местното развитие!

Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. 

Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1ZbkhH4blm2aArTlwZ_ND_wqZN2_9xDZc7Vp-806_wpo/edit

Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 30.06.2023 г.

Снимки

Актуални обяви