1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми членове на КВО на МИГ, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение  на тема "Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ", за членове на УС и КВО от територията на община Стражица. Дата: 30 май 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на ОбА в град Стражица, ул."Дончо Узунов"№5 при следната Програма! 

Уважаеми членове на КВО на МИГ, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение  на тема "Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ", за членове на УС и КВО от територията на община Лясковец. Дата: 29 май 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на МИГ в град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1 при следната Програма! 

Уведомление до местни лидери, представители на местния бизнес и земеделски производители, предприятия и частен сектор:

На 25 май 2023г. в град Стражица, Конферентна зала на ОбА на ул."Дончо Узунов" №5, от 10.00ч. предстои провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" при следната програма: Документ!

Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Уведомление до местни лидери, представители на уязвими групи:

На 23 май 2023г. в град Стражица, Конферентна зала на ОбА на ул."Дончо Узунов" №5,  от 10.00ч. предстои провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" при следната програма: Документ!

Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Уведомление до местни лидери, представители на местните Общини, НПО и читалища, социални и др. институции и организации:

На 22 май 2023г., в град Стражица, Конферентна зала на ОбА, ул."Дончо Узунов" № 5, от 10.00ч., предстои провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" при следната програма: Документ!

Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за отворен прием на проектни предложения по  Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.757 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 25 август 2023 година.  Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Снимки

Актуални обяви