1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 24 ноември 2023г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание   Заповед № 39-ВОМР/ 08.11.2023 г. на Председателя на УС и във връзка  с  Решение  от заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Покана!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 29 август 2023г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание на Заповед №25-ВОМР/14.08.2023 г. на Председателя на УС и във връзка с  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, имам удоволствието да Ви поканя за участие в Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Покана!

Уведомление до местни лидери от всички сектори на територията на община Стражица: 

На 22 август  2023г. в град Стражица, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане  на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за  местни лидери от всички сектори на развитие.

Уведомление до местни лидери от всички сектори на територията на община Лясковец:

На 21 август  2023г. в град Лясковец, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане  на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за местни лидери от всички сектори на развитие.

Уведомление до членове на УС, КС и КВО на МИГ от територията на община Стражица:

На 17 август 2023г. в град Стражица, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за членове на УС и КВО.

Уведомление до членове на УС, КС и КВО на МИГ от територията на община Лясковец:

На 16 август 2023г. в град Лясковец, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане  на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за членове на УС и КВО.

Снимки

Актуални обяви