1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица", уведомяваме ви за планирано провеждане на Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Документ!

Уважаеми дами и господа, заинтересовани страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че в раздел "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта, са публикувани проект на документи за прием, с което стартира публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

В срок от 28.07.2021г. до 17.00 ч. на 04.08.2021г., можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“, на основание Заповед № 22-ВОМР/07.07.2021г. на Председателя на УС и във връзка с Решение №04/Протокол 14-ВОМР/ 29.06.2021 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава,имам удоволствието да Ви поканя за участие в Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Документ!

-дата: 26 юли 2021 г., понеделник

-начален час: 15.00ч.

-място: офис на МИГ в гр.Лясковец , ул.“Бузлуджа“№1

С уважение, д-р Ивелина Гецова, Председател на УС на Сдружението

В изпълнение на Решение № 277 от Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Лясковец от 14.06.2021 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021.

ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020“!

Документ!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка  МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, СНЦ"МИГ-Лясковец Стражица", Процедура № BG06RDNP001-19.520. Краен срок: 17.00ч. на 10 август 2021 година. Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Снимки

Актуални обяви