1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уведомление до местни лидери от всички сектори на територията на община Лясковец:

На 21 август  2023г. в град Лясковец, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане  на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за местни лидери от всички сектори на развитие.

Уведомление до членове на УС, КС и КВО на МИГ от територията на община Стражица:

На 17 август 2023г. в град Стражица, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за членове на УС и КВО.

Уведомление до членове на УС, КС и КВО на МИГ от територията на община Лясковец:

На 16 август 2023г. в град Лясковец, Конферентна зала на ОбА, от 10.00ч. предстои провеждане  на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за членове на УС и КВО.

Уважаеми местни лидери на територията на община Стражица, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение на тема "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране на "Многофондова СВОМР 2023-2027", обучение за местни лидери от територията на община Стражица: Дата: 13 юли 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на ОбА в град Стражица, ул."Дончо Узунов"№5 при следната: Програма!

Уважаеми местни лидери на територията на община Лясковец, уведомяваме ви, че предстои провеждане на еднодневно обучение на тема "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране на "Многофондова СВОМР 2023-2027", обучение за местни лидери от територията на община Лясковец. Дата: 12 юли 2023 година, час 10.00ч., място: Конферентна зала на МИГ в град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1 при следната:  Програма!

График за провеждане на Информационни събития през м.юли 2023г. на тема ""Приоритети, мерки, бюджет и интервенции в Многофондова СВОМР 2023-2027г.", предназначени за местни лидери от бизнес,публичен, НПО сектори и уязвими групи на територията на МИГ: Документ!

Снимки

Актуални обяви