1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

СНЦ"Младежи за развитие на Лясковец" подписа Договор по проект "В търсене на изгубените гозби" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Средствата са в размер на 19900 лева.

Община Лясковец подписа Договор по проект "Пътят на традициите-нови измерения в съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” на стойност 20000 лева.

СНЦ"Училищно настоятелство при ЦДГ-Радост", град Лясковец подписа Зоговор за изпълнение на проект "Миналото на Лясковец през детските очи" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 18176 лева.

Община Стражица стартира изпълнението на проект "Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-историческо наследство в община Стражица"  по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегията за ВОМР. Проектът е на стойност 19991 лева.

НЧ"Напредък-1870" подписа Договор по проект "Работилница за традиционен местен бит и култура" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Стойността на проекта е в размер на 19912 лева.

Община Лясковец подписа нов Договор за изпълнение на проект "Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец" по Мярка МИГ05"Насърчаване развитието на местната социална икономика и нови работни места в социални предприятия от СВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 199 936 лева и ще се изпълнява за 15 месеца.

Снимки

Актуални обяви