1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

На 25 и 26-ти май в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец се проведе културно-историческо събитие в рамките на проект „Приказки за култура, история и природа”. Участници в събитието бяха 60 ученици от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Козаревец.

Статия!

Пътуващ семинар ще даде възможност на 60 ученици от I до VII клас, в рамките на два дни, да получат повече информация за традициите и културата в община Лясковец. На 25 и 26 май участниците в проект „Приказки за култура, история и природа”, ще тръгнат по стъпките на лясковските възрожденци и градинарите гурбечтии в Европа, ще търсят съкровище в Музея на гурбетчийското градинарство, ще видят как се обработва земята със стари оръдия на труда.

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 1 юни  2022г. ще се проведе  Общо събрание, свикано на  основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, въз основа на Заповед № 14-ВОМР/ 16.05.2022г. на Председателя на УС на МИГ, както и във връзка с Решение №01/Протокол 06-ВОМР/ 16.05.2022г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица. Начален час: 15.00ч. Място: град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1. Покана!

Над 250 човека преминаха през щандовете на традиционния кулинарен фестивал в Лясковец.Документ!

Добре дошли на 6, 7 и 8 май 2022г. на поляните край Петропавловски манастир, град Лясковец!

Всеки отбор – кулинар, ще приготви български гозби по своя уникална рецепта. Кулинарният фестивал се организира в изпълнение на проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”, изпълняван от община Виделе (Румъния) в партньорство с Община Лясковец. съфинансиран от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България    Покана! 

Актуализиран График за изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР, Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Документ!    

Снимки

Актуални обяви