1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица". В качеството си на редовен член на Общото събрание на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» ви уведомяваме чрез настоящото писмо за провеждане на Общо събрание на Сдружението при следните условия:

  • Дата: 24.09.2020г.
  • Място: заседателна зала на МИГ в град Лясковец, ул.“Бузлуджа“ №1
  • Начален час: 15.00ч.
  • Дневен ред: Документ!

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за отворен прием на проектни предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, Процедура №BG06RDNP001-19.435 с начален срок 21.08.2020г. и краен срок 21.09.2020г.  Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Обява!

Обява за 2 броя свободни позиции за младежи за участие в обучителни практики по  Програма „Социални иноватори“. Краен срок: 17.09.2020г., 17.00ч.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която насърчава приобщаването на младите хора към гражданския сектор, като им дава възможност да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество, а те като приемащи организации - да открият нови съмишленици и носители на гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

Община Стражица подписа Договор по проект "Лятна естрада/сцена за културни изяви в село Камен" по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ. Стойността на проекта е в размер на 84009 лева.

Стартира изпълнението на проект "Разкриване и оборудване на ветеринарна амбулатори на фирма "Фарм хелп"ЕООД по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 58469 лева.

Фирма "ИТ-АУТО"ЕООД стартира своя проект "Закупуване на оборудване за новосъздадени автомивка и сервиз за смяна на гуми" по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 74820 лева.

Снимки

Актуални обяви