1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

В изпълнение на Решение № 277 от Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Лясковец от 14.06.2021 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021.

ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020“!

Документ!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка  МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, СНЦ"МИГ-Лясковец Стражица", Процедура № BG06RDNP001-19.520. Краен срок: 17.00ч. на 10 август 2021 година. Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" подписа Договор № BG06RDNP001-19.355-0008-C01 по по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. за изпълнение на Проект "Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!". Проектът ще се изпълнява в партньорство със СНЦ"МИГ-Средец" и СНЦ"МИГ-Тутракан-Сливо поле". 

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка с Решение №01/Протокол 10-ВОМР/ 29.04.2021г. се свиква Общо събрание на 26 май 2021 година при следния Дневен ред: Документ!

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

• За град Лясковец, община Лясковец
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 10.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Лясковец, град Лясковец, пл.“ Възраждане“ №1

• За град Стражица, община Стражица
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 14.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Стражица, град Стражица, пл.“ Дончо Узунов“ №5

Снимки

Актуални обяви