1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми дами и господа -членове на МИГ, участници в МИГ, представители на местната общност, партньори и заинтересовани страни. В Сектор "Изпълнение на Стратегия за ВОМР" са публикувани данни за напредъка в реализиране на Стратегията за ВОМР!

На 12.11.2020г. беше проведена информационна среща по проект "Иновацията в образованието - гаранция за успех" на Настоятелство „Шанс за всички – Стражица 2006“ финансиран по ПРСР 2014-2020г., чрез МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.037.Общата стойност на проекта е 10 300 лева, като от тях размера на одобрената субсидия от ЕЗФРСР е 9270 лева и национално съфинансиране 1030 лева.

Уважаеми членове и представитгели на МИГ, уважаеми местни лидери, приложено ви уведомяваме за възможност за участие в обучения на МИГ-Лясковец-Стражица до края на 2020 година. Документ!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472 . Краен срок: 17.00ч. на 4 февруари 2021 година. Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Обява !

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.119. от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 7 декември 2020 година. Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Обява !

Уважаеми граждани и партньори, заинтересовани страни и участници в местното развитие на територията на общините Лясковец и Стражица.

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ ви уведомява, че до 30 ноември 2020 година съвместно с екипа на фирма „Кей Ди консултинг“ ЕООД се провеждат следните анализи на нашата територия:

Снимки

Актуални обяви