1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Община Стражица стартира изпълнението на проект "Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-историческо наследство в община Стражица"  по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегията за ВОМР. Проектът е на стойност 19991 лева.

НЧ"Напредък-1870" подписа Договор по проект "Работилница за традиционен местен бит и култура" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Стойността на проекта е в размер на 19912 лева.

Община Лясковец подписа нов Договор за изпълнение на проект "Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец" по Мярка МИГ05"Насърчаване развитието на местната социална икономика и нови работни места в социални предприятия от СВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 199 936 лева и ще се изпълнява за 15 месеца.

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на  Условия за кандидатстване по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР. Документите може да намерите в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта.
В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

В срок от 04 юни 2020г. до 17.00 ч. на 12 юни 2020 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
1.Бенефициент: Община Лясковец
Проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец“
Стойност: 149 921,27 лв.

2. Бенефициент: Община Стражица
Проект: „Благоустрояване на парк в кв. 63, гр. Стражица“
Стойност: 149 960 лв.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че то ще се проведе, както е обявено на 17 април 2020г. от 15.00ч.

Мястото е същото като в поканите, които сте получили, но в откритото пространство пред офиса на МИГ. За всички са осигурени дезинфектанти, маски и ръкавици. Също така са осигурени места за сядане с лична дистанция от 2 метра. Всеки участник ще премине през инструктаж и попълване на Декларация! Молим за вашето присъствие поради неотложност от вземане на решения!

Снимки

Актуални обяви