1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.094. Краен срок:17.30ч. на 10 февруари 2020 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

На основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка с Решение №01/Протокол 23-ВОМР/ 06.01.2020г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица се свиква Годишно Общо събрание както следва:

-дата: 27 януари 2020 г., понеделник
- начален час: 15.00ч.
- място: сграда на Младежки дом – гр.Лясковец
- Дневен ред:

МИГ стартира 2020г. с първи подписан Договор по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. Бенефициент по проекта е фирма "Стигни 1" ООД, град Лясковец.

БФП е предоставена за :

МИГ стартира 2020г. с първи подписан Договор по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с бенефициент "Клас-96"ООД. Земеделският производител ще модернизира своята дейност чрез закупуването на техника за обработка на окопни култури.

В началото на 2020г., Община Стражица подписа първи договор по Мярка  МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от ПРСР 2014-2020г. Със средствата ще бъде изградено футбулно игрище. Предстои изпълнеинето на проекта да стартира.

 

Снимки

Актуални обяви