1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Общо събрание на МИГ

Регистър с взети Решения от КВО на МИГ за 2017 година Документ!

Регистър с взети Решения от КВО на МИГ за 2018 година Документ! 

Регистър с взети Решения от КВО на МИГ за 2019 година Документ! 

Регистър с взети Решения от КВО на МИГ за 2020 година Документ!

Документ с взети Решения от КВО на МИГ за 2021 година Документ! 

Регистър с взети Решения от КВО на МИГ за 2022 година Документ!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 25 януари  2023г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание на Заповед № 01-ВОМР/06.01.2023г. на Председателя на УС и във връзка с Решение №02/Протокол 01-ВОМР/ 06.01.2023 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава,имам удоволствието да Ви поканя за участие в Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Покана!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 26 септемви 2022г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание на Заповед № 35-ВОМР/07.11.2022г. на Председателя на УС и във връзка с Решение №03/Протокол 12-ВОМР/ 03.11.2022 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава,имам удоволствието да Ви поканя за участие в Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред: Покана!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 26 септемви 2022г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание Решение №02/Протокол 10-ВОМР/08.09.2022 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4.

- Дата: 26 септември 2022г., понеделник; Място: Зала на МИГ“Лясковец-Стражица“ с адрес: гр.Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1; Начален час: 16.00ч.

Покана!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 18 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание, свикано на основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, Начален час: 15.00ч. Място: град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1. Покана!

Снимки

Актуални обяви