1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви покани за участие в информационно събитие: „Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника“ на Тема: „ Напредък в прилагането на СВОМР. Споделяне.“ Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви покани за участие в информационно събитие: „Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника“ на Тема: „ Напредък в прилагането на СВОМР. Споделяне.“ Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.435 за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 21 август  2020 година.

Обява !

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.094. Краен срок:17.30ч. на 10 февруари 2020 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

МИГ стартира 2020г. с първи подписан Договор по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. Бенефициент по проекта е фирма "Стигни 1" ООД, град Лясковец.

БФП е предоставена за :

Снимки

Актуални обяви