1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Процедура №BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец – Стражица -„Социални иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”-2. Краен срок:17.30ч. на 30 август 2019 година.  Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

Уважаеми представители на заинтересованите страни и местната общност на територията на МИГ, уведомяваме ви, че от днес МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване".

В срок от 04 юли 2019г. до 17.00 ч. на 11 юли 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ. С документите можете да се запознаете в раздел "Документи за съласуване с местната общност" в сайта на МИГ.

Уважаеми представители на заинтересованите страни, уведомяваме ви за провеждане на информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068. от ОПРЧР:

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068. Краен срок:17.30ч. на 28 юни 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

На 30.04.2019г. приключи приемът на проектни предложения по процедра № BG05M9OP001-2.053- Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ с депозирани 2 броя проекта. Стартира оценителна сесия по процедурата.

Снимки

Актуални обяви