1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

МИГ стартира 2020г. с първ подписан Договор по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с бенефициент "Клас-96"ООД. Земеделският производител ще модернизира своята дейност чрез закупуването на техника за обработка на окопни култури.

В началото на 2020г., Община Стражица подписа първи договор по Мярка  МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от ПРСР 2014-2020г. Със средствата ще бъде изградено футбулно игрище. Предстои изпълнеинето на проекта да стартира.

3 1Уважаеми дами и господа-представители на местната общност и заинтересованите страни от населените места на територията на МИГ“Лясковец-Стражица“. Информираме ви относно възможността за участие в следните информационни събития: Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители.  Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания) Дати: 4, 5, 6 и 7 ноември 2019г. Покана и график по населени места!

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.
Одобрен кандидат: НЧ"Развитие - 1895" гр.Стражица.
Наименование на проектно предложение: Фолклорното богатство на родния край. Субсидия: 17 334,00лв.

Снимки

Актуални обяви