1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава. Всяко лице има право, при основателни причини за това, да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.
Определението за нередности и измами и индикаторите за тях можете да намерите в публикуваните на тази страница Технически указания „Индикатори за нередности и измами” на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.

Сигналите за нередности и измами, свързани с изпълнение на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ може да подадете на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ.

Освен до Управителния съвет на МИГ, сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, може да бъде подаден и до служителя по нередности в РА/МЗХ, до изпълнителния директор на РА; до ръководителя на управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2014 - 2020 г; до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2014 – 2020; до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи; до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Индикатори! 

Снимки

Актуални обяви