1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Покани

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на  Условия за кандидатстване по Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ от СВОМР. Документите може да намерите в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта.
В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. В срок от 07 октомври 2020г. до 17.00 ч. на 15 октомври  2020 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

3 1Уважаеми дами и господа-представители на местната общност и заинтересованите страни от населените места на територията на МИГ“Лясковец-Стражица“. Информираме ви относно възможността за участие в следните информационни събития: Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители.  Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания) Дати: 4, 5, 6 и 7 ноември 2019г. Покана и график по населени места!

Програма:

-30 мин. - Представяне на проектите на местния бизнес, финансирани от МИГ със средства от ПРСР;
-30 мин. - Представяне на проектите на местния бизнес, финансирани от МИГ със средства от ОПРЧР;
-30 мин.- Ползи от подпомагането на местния бизнес и селско стопанство за територията на МИГ;
-15 мин. - Дискусия и споделяне на добра практика (бенефициенти и участници)

Уважаеми дами и господа, бенефициенти към МИГ, представители на местната общност, заинтересовани страни, членове на МИГ и приятели!

МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява относно възможността да вземете участие в следните фокус-групи по темите на проучванията:

1.Анализ/изследване с две подтеми:

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки.
- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в публичния / НПО сектор . Мнения, резултати, заключения, препоръки.

-Фокус-група в град Лясковец на 28.10.2019г.: Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ.

-Фокус-група в град Стражица на 29.10.2019г.:Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ.

2. Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ.

-Фокус-група в град Лясковец на 30.10.2019г.: Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ".

-Фокус-група в град Стражица на 31.10.2019г.:Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ".

Формат: отворени „кръгли маси“ за участие на всички заинтересовани страни и бенефициенти по СВОМР. На срещите МИГ ще информира участниците относно изпълнението на СВОМР, ще отговаря на въпроси, ще дава разяснения, ще фасилитира дебати между участниците и др. В края на всяка „кръгла маса“ МИГ ще обобщава и публикува на своя сайт резултатите от събитието.

3 118 ноември Гр.Стражица, ул. Михаил Друмев №6 (изнесен офис на МИГ) от 10.00ч. Свободен формат.
3 119 ноември Гр.Стражица, ул. Михаил Друмев №6 (изнесен офис на МИГ) от 10.00ч. Свободен формат.
3 120 ноември Гр.Стражица, ул. Михаил Друмев №6 (изнесен офис на МИГ) от 10.00ч. Свободен формат.
3 121 ноември Гр.Стражица, ул. Михаил Друмев №6 (изнесен офис на МИГ) от 10.00ч. Свободен формат.
3 126 ноември Гр.Стражица, ул. Михаил Друмев №6 (изнесен офис на МИГ) от 10.00ч. Свободен формат

Формат: отворени „кръгли маси“ за участие на всички заинтересовани страни и бенефициенти по СВОМР. На срещите МИГ ще информира участниците относно изпълнението на СВОМР, ще отговаря на въпроси, ще дава разяснения, ще фасилитира дебати между участниците и др. В края на всяка „кръгла маса“ МИГ ще обобщава и публикува на своя сайт резултатите от събитието.
13 ноември в  Град Лясковец, Ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) от 10.00ч. Свободен формат.
14 ноември в  Град Лясковец, Ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) от 10.00ч. Свободен формат.
15 ноември в  Град Лясковец, Ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) от 10.00ч. Свободен формат.
22 ноември в Град Лясковец, Ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) от 10.00ч. Свободен формат.
25 ноември в Град Лясковец, Ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) от 10.00ч. Свободен формат.
 Час : Модул:
10.00 - 10.15 :Регистрация на участниците
10.15 – 11.30 :Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-2020г.
11.30 – 12.30 :Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г.
12.30 – 13.30 :Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на МИГ.
13.30 – 13.30 :Кафе –пауза, студен бюфет
13.30 – 14.30 :Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти.
14.30 – 16.00 :Дискусионен панел: Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране на СВОМР.
16.00 - 17.00 :Интерактивен панел „Очаквания и бъдеще“.

Снимки

Актуални обяви