1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми местни лидери и заинтересовани страни от територията на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим в организираните от МИГ обучения през месец декември 2018г. Очакваме ви! Моля, запознайте се с местата и датите за провеждане на обучения. При необходимост от транспорт, може да се свържете с екипа на МИГ.

1.Дата: 02-03.12.2018г. с начален час: 10.00ч., Място: Конферентна зала на ТК"Лесопарка", гр.Лясковец. Тема на обучението: „Отчитане и мониторинг на проекти, финансирани от СВОМР по мерки 4.1, 4.2. и 6.4.1. от ПРСР за бенефициенти и заинтересовани страни от частния сектор на територията на община Лясковец“.
2.Дата: 07-08.12.2018г. с начален час: 10.00ч., Място: Конферентна зала на ТК"Лесопарка",  гр.Лясковец. Тема: „Отчитане и мониторинг, финансирани от СВОМР по мерки 7.2, 7.5. и Мярка 01. от ПРСР за бенефициенти и заинтересовани страни от публичния и НПО сектор на територията на община Лясковец“.
3.Дата: 09-10.12.2018г. с начален час: 10.00ч., Място: Конферентна зала на ОбА-Стражица,  гр.Стражица. Тема:  „Отчитане и мониторинг на проекти, финансирани от СВОМР по мерки 4.1, 4.2. и 6.4.1. от ПРСР за бенефициенти и заинтересовани страни от частния сектор на територията на община Стражица“ .

4.Дата: 15-16.12.2018г. с начален час: 10.00ч., Място: Конферентна зала на ОбА-Стражица, гр.Стражица. Тема: „.Отчитане и мониторинг на проекти, финансирани от СВОМР по мерки 7.2, 7.5. и Мярка 01. от ПРСР за бенефициенти и заинтересовани страни от публичния и НПО сектор на територията на община Стражица“ .

Снимки

Актуални обяви