1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Покани

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители
(„МИГ открива работно място“) на следните дати:

-Дата: 13 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата: 14 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата: 22 ноември 2018г., зала на Читалището в село Козаревец, за заинтересовани по мярка 6.4.1;

-Дата: 23 ноември 2018г-, зала на Читалището в село Сушица, за заинтересовани по мярка6.4.1

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в информационни събития на МИГ във връзка с приеми по мерките от ОПРЧР в СВОМР както следва:

-Дата: 16 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 19 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 26 ноември 2018г., залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 27 ноември 2018г-, залата на ОбА-Община стражица, град Стражицза заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в  Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием.  Тема: „Приеми на МИГ“.

Покана и график! 

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“. Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

До всички заинтересовани страни и бенефициенти с идеи за проекти по Мярка МИГ01  Покана!

1.Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”:
-дата: 3 май 2018г., сряда
- място: Заседателна зала на ОбА - Лясковец, гр.Лясковец, обл. Велико Търново, пл.“Възраждане“№1
- час: 10.00ч.

Снимки

Актуални обяви