1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Покани

Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

 

Във връзка с изпълнение на проект на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, както и във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица” Ви кани на 17.05.2016 г. от 11.00 часа в залата на общински съвет гр. Стражица на Еднодневна информационна конференция.

 

Целта на конференцията е да се отчете постигнатото по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“, както и представяне на Стратегията за ВОМР. 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Снимки

Актуални обяви