1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

До Представителите  на групите в неравностойно положение,хора с увреждания, клубове на пенсионера,клубове на инвалида, местни организации на ромската общност

 

П О К А Н А

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Лясковец - Стражица”, има удоволствието да Ви покани  на  еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията  за Водено от общностите местно на територията на общините Стражица и Лясковец.

Работната  среща  се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 –176 / от 07.12.2015г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  

Мероприятията  ще се проведат както следва:

-на 23.02.2016 г.от 11.00 часа в залата на общински съвет гр.Стражица;

- на 24.02.2016 г. от 11.00 часа в залата на общински съвет гр.Лясковец.

 

 

МАРИЯ ПЕТКОВА - КООРДИНАТОР

Снимки

Актуални обяви