1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Организиране на информационни срещи (за най-малко 10 участника) по сектори: бизнес, НПО, селско стопанство, местна власт.

 

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

 

13 декември

сряда

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища, уязвими групи, местна власт, настоятелства, граждански структури.

14 декември

четвъртък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

Микропредприятия, занаятчии, местен бизнес

15 декември

петък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

Земеделски производители, кооперации, представители на селското стопанство.

 

18 декември

понеделник

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища, уязвими групи, местна власт, настоятелства, граждански структури.

19 декември

вторник

 

 

10.00

Микропредприятия, занаятчии, местен бизнес

20 декември

сряда

 

 

10.00

Земеделски производители, кооперации, представители на селското стопанство.

Във всяка община от територията на МИГ „Лясковец – Стражица“ ще бъдат проведени по три срещи, разпределени по сектори: микропредприятия, селско стопанство, публичен сектор.

 

Снимки

Актуални обяви