1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на  Условия за кандидатстване по Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ от СВОМР. Документите може да намерите в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта.
В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. В срок от 07 октомври 2020г. до 17.00 ч. на 15 октомври  2020 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви покани за участие в информационно събитие: „Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника“ на Тема: „ Напредък в прилагането на СВОМР. Споделяне.“ Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

Уважаеми представители на заинтересовани страни и местна общност на територията на МИГ, имаме удоволствието да ви поканив за участие в  информационно събитие: „Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за най-малко 20 участника“. Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на СВОМР“. Може да изберете подходящата за вас дата от настоящия График!

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, стартираме процедура по Обществено обсъждане на  Условия за кандидатстване по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от СВОМР. Документите може да намерите в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта.
В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. В срок от 09 септември 2020г. до 17.00 ч. на 17 септември 2020 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица". В качеството си на редовен член на Общото събрание на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» ви уведомяваме чрез настоящото писмо за провеждане на Общо събрание на Сдружението при следните условия:

  • Дата: 24.09.2020г.
  • Място: заседателна зала на МИГ в град Лясковец, ул.“Бузлуджа“ №1
  • Начален час: 15.00ч.
  • Дневен ред: Документ!

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за отворен прием на проектни предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, Процедура №BG06RDNP001-19.435 с начален срок 21.08.2020г. и краен срок 21.09.2020г.  Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Обява!

Снимки

Актуални обяви