1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ на ПРСР 2014-2020. 15.05.2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

В предложената Coronavirus response investment initiative plus (+ CRII)  днес от ЕК се въвежда изключителна гъвкавост и опростяване на използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), включително и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи земеделските производители, селските райони и страните от ЕС, като увеличи гъвкавостта при използването на тези средства, включително:

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание Чл. 34. (3)., във връзка с Чл. 35. (1).от Устава на МИГ ще бъде проведено извънредно Общо събрание  при следния Дневен ред, дата и час:

- Дата: 17 април 2020г., петък
-Начален час: 15.00ч.
- Място: заседателна зала на ул.“Бузлуджа“№1 ( до офис на МИГ)
- Дневен ред: Документ!

Фирма "Горнооряховска скара "ООД подписа договор и стартира изпълнението на проект "Модернизация на производствената база" с размер на субсидията от 66950 лева по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Фирма "Хлебозавод Стражица" ООД подписа договор и стартира изпълнението на проект "Подобряване на работната среда" с бюджет за дейности в размер на 47 666 лева по Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" от стратегията за ВОМР на МИГ.

СНЦ"Шанс за всички-Стражица 2006" подписа и стартира изпълнение на проект "Иновацията в образованието-гаранция за успех" на стойност 10300 лева по  Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  към Стратегията за ВОМР на МИГ.

Снимки

Актуални обяви