1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми заинтересовани страни, МИГ"Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в Раздел "Документи за обществено обсъждане" на сайта на МИГ е публикувана информация за обществено обсъждане както следва: Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.094, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“
финансирана чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 .

3 1Уважаеми дами и господа -местни лидери от територията на община Стражица, бенефициенти с проекти, депозирани в МИГ или потенциални проекти. МИГ"Лясковец-Стражица" има удовоствието да ви покани за участие в двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника“ както следва: Тема: „Партньорство и взаимодействие между местните лидери от всички сектори за постигане на устойчиво и балансирано прилагане на СВОМР“.

Дата: 21 и 22 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Лясковец, находяща се на адрес в гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" №1

Дата: 21 и 22 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Стражица, находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Важно: транспортът за всички участници в обучението е осигурен. За справки и записвания за транспорт: тел. 0894621167. 

3 1Уважаеми дами и господа -местни лидери от територията на община Стражица, бенефициенти с проекти, депозирани в МИГ или потенциални проекти. МИГ"Лясковец-Стражица" има удовоствието да ви покани за участие в двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника“ както следва: Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие „Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на територията на МИГ в различните сектори" за частен сектор и селско стопанство.

Дата: 19 и 20 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Лясковец, находяща се на адрес в гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" №1

Дата: 19 и 20 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Стражица, находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Важно: транспортът за всички участници в обучението е осигурен. За справки и записвания за транспорт: тел. 0894621167. 

3 1Уважаеми дами и господа -местни лидери от територията на община Стражица, бенефициенти с проекти, депозирани в МИГ или потенциални проекти. МИГ"Лясковец-Стражица" има удовоствието да ви покани за участие в двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника“ както следва: Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие „Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на територията на МИГ в различните сектори" за публичен и НПО сектори.

Дата: 17 и 18 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Лясковец, находяща се на адрес в гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" №1

Дата: 17 и 18 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Стражица, находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Важно: транспортът за всички участници в обучението е осигурен. За справки и записвания за транспорт: тел. 0894621167. 

3 1Уважаеми дами и господа -местни лидери от територията на община Стражица, бенефициенти с проекти, депозирани в МИГ или потенциални проекти. МИГ"Лясковец-Стражица" има удовоствието да ви покани за участие в двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника“ както следва: Тема: "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от ОПРЧР  2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“.

Дата: 11 и 12 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Лясковец, находяща се на адрес в гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" №1

Дата: 11 и 12 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Стражица, находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Важно: транспортът за всички участници в обучението е осигурен. За справки и записвания за транспорт: тел. 0894621167. 

3 1Уважаеми дами и господа -местни лидери от територията на община Стражица, бенефициенти с проекти, депозирани в МИГ или потенциални проекти. МИГ"Лясковец-Стражица" има удовоствието да ви покани за участие в двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника“ както следва: Тема: "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от ПРСР 2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“.

Дата: 9 и 10 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Лясковец, находяща се на адрес в гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" №1

Дата: 9 и 10 декември 2019г. Място: конферентна зала на Община Стражица, находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Важно: транспортът за всички участници в обучението е осигурен. За справки и записвания за транспорт: тел. 0894621167. 

Снимки

Актуални обяви