1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми заинтересовани страни, представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др., МИГ ви уведомява, че в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на нашата интернет страница  е публикуван Проект за изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица!

Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ:

• Дата на откриване: 26 април 2021 г.
• Дата на приключване: 7 май 2021 година, 17.30ч.
• Начин на провеждане:

Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Актуализирана Индикативна годишна програма за приеми на проекти към месец април 2021 година!

Документ! 

Уважаеми дами и господа, заинтересовани страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че в раздел "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта, са публикувани проект на документи за прием, с което стартира публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.520.
В срок от 30 март  2021г. до 17.00 ч. на 07 април 2021 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ.

В раздел "Електронен регистър" на сайта са публикувани резултатите  от приключила КППП по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”! Одобрени са 3 на брой проектни предложения за развитието на туризма на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”. Комплексът от природни забележителности, обекти и паметници на културно-историческото наследство, формира сериозен потенциал за развитие на туризма.

Обява за 2 броя свободни позиции за младежи за участие в обучителни практики по Програма „Социални иноватори“. Краен срок за кандидатстване : 26.04.2021г., 17.00ч.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която насърчава приобщаването на младите хора към гражданския сектор, като им дава възможност да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество, а те като приемащи организации - да открият нови съмишленици и носители на гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“, имам удоволствието да Ви поканя за участие в Годишното събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при следния Дневен ред:

-дата: 05 февруари 2021 г., петък
- начален час: 15.00ч.
-място: гр. Лясковец , ул.“Бузлуджа“№1

Снимки

Актуални обяви