1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Община Стражица подписа Договор по проект "Лятна естрада/сцена за културни изяви в село Камен" по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ. Стойността на проекта е в размер на 84009 лева.

Стартира изпълнението на проект "Разкриване и оборудване на ветеринарна амбулатори на фирма "Фарм хелп"ЕООД по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 58469 лева.

Фирма "ИТ-АУТО"ЕООД стартира своя проект "Закупуване на оборудване за новосъздадени автомивка и сервиз за смяна на гуми" по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 74820 лева.

СНЦ"Младежи за развитие на Лясковец" подписа Договор по проект "В търсене на изгубените гозби" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Средствата са в размер на 19900 лева.

Община Лясковец подписа Договор по проект "Пътят на традициите-нови измерения в съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” на стойност 20000 лева.

СНЦ"Училищно настоятелство при ЦДГ-Радост", град Лясковец подписа Зоговор за изпълнение на проект "Миналото на Лясковец през детските очи" по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от СВОМР на МИГ. Проектът е на стойност 18176 лева.

Снимки

Актуални обяви