1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи – ОБЩИНА Лясковец

в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, Община Лясковец

ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи, сесия 2022.

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 18 юли  2022г. ще се проведе  Общо събрание, свикано на  основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”,  Начален час: 15.00ч. Място: град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1. Покана!

Съвместен фолклорен концерт, с участието на румънски и български изпълнители, ще се проведе в рамките на фестивала „Магията на българските традиции“.

На 25 и 26-ти май в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец се проведе културно-историческо събитие в рамките на проект „Приказки за култура, история и природа”. Участници в събитието бяха 60 ученици от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Козаревец.

Статия!

Пътуващ семинар ще даде възможност на 60 ученици от I до VII клас, в рамките на два дни, да получат повече информация за традициите и културата в община Лясковец. На 25 и 26 май участниците в проект „Приказки за култура, история и природа”, ще тръгнат по стъпките на лясковските възрожденци и градинарите гурбечтии в Европа, ще търсят съкровище в Музея на гурбетчийското градинарство, ще видят как се обработва земята със стари оръдия на труда.

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 1 юни  2022г. ще се проведе  Общо събрание, свикано на  основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, въз основа на Заповед № 14-ВОМР/ 16.05.2022г. на Председателя на УС на МИГ, както и във връзка с Решение №01/Протокол 06-ВОМР/ 16.05.2022г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица. Начален час: 15.00ч. Място: град Лясковец, ул."Бузлуджа"№1. Покана!

Снимки

Актуални обяви