1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уведомление до всички представители на местните Общини, НПО и читалища, земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи, различни заинтересовани страни и местни лидери от всички сектори на развитие.

Уважаеми заинтересовани страни на територията на общините Лясковец и Стражица, МИГ ви уведомява, че стартира изпълнението на Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за отворен прием на проектни предложения по  Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.699 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 15.06.2023 г. , 17.30 часа.  Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Обява!

Уважаеми бенефициенти на МИГ и заинтересовани страни! Уведомяваме ви, че в раздел "Електронен регистър с подадени проекти към СВОМР" на сайта е пубикуван Списък с подадени проекти на бенефициенти по приключил приел на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, Процедура №BG06RDNP001-19.686. 

Уважаеми заинтересовани страни, в Сектор "Регистри на МИГ" е публикувана актуализирана информация за напредъка по индикатори на Стратегията за ВОМР.

Снимки

Актуални обяви