1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка  МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, СНЦ"МИГ-Лясковец Стражица", Процедура № BG06RDNP001-19.520. Краен срок: 17.00ч. на 10 август 2021 година. Документите за кандидатстване са публикувани в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" подписа Договор № BG06RDNP001-19.355-0008-C01 по по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. за изпълнение на Проект "Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!". Проектът ще се изпълнява в партньорство със СНЦ"МИГ-Средец" и СНЦ"МИГ-Тутракан-Сливо поле". 

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка с Решение №01/Протокол 10-ВОМР/ 29.04.2021г. се свиква Общо събрание на 26 май 2021 година при следния Дневен ред: Документ!

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

• За град Лясковец, община Лясковец
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 10.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Лясковец, град Лясковец, пл.“ Възраждане“ №1

• За град Стражица, община Стражица
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 14.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Стражица, град Стражица, пл.“ Дончо Узунов“ №5

Уважаеми заинтересовани страни, представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др., МИГ ви уведомява, че в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на нашата интернет страница  е публикуван Проект за изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица!

Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ:

• Дата на откриване: 26 април 2021 г.
• Дата на приключване: 7 май 2021 година, 17.30ч.
• Начин на провеждане:

Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Актуализирана Индикативна годишна програма за приеми на проекти към месец април 2021 година!

Документ! 

Снимки

Актуални обяви