1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми представители на местната общност на територията на общините Лясковец и Стражица, имаме удоволствието да ви поканим за участие в еднодневни информационни срещи за популяризиране на проекта и привличане на заинтересовани страни. Срещите са за широка аудитория от заинтересовани страни, местна власт, НПО, Читалища, местен бизнес, земеделски производители, фермери, занаятчии и др. на следните дати и при  следната Програма!

Проект „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ за вътрешно-териториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607, Административен договор №РД50-186/21.09.2023г., с бенефициент «МИГ-Лясковец-Стражица»

Уважаеми представители на местната общност на територията на общините Лясковец и Стражица, имаме удоволствието да ви поканим за участие в обучение по дигитален маркетинг, предназначено за заинтересовани страни и представители на местна общност,, за ефективна комуникация чрез дигитални инструменти и продукти. Обученията са за широка аудитория от заинтересовани страни, местна власт, НПО, Читалища, местен бизнес, земеделски производители, фермери, занаятчии и др. Обученията ще бъдат на 12, 13, 14, 15 и 16 февруари 2024г. и имат следната Програма!

Проект „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ за вътрешно-териториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607, Административен договор №РД50-186/21.09.2023г., с бенефициент «МИГ-Лясковец-Стражица»

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, уведомяваме ви, че на 08.02.2024 г., четвъртък; ще се проведе Общо събрание, свикано на основание Заповед на Председателя на УС и във връзка с Решение от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, което ще се проведе в град Стражица при следния Дневен ред: Покана!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.757 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”.

Уважаеми представители на местната общност на територията на общините Лясковец и Стражица, имаме удоволствието да ви поканим за участие в обучение по дигитален маркетинг, предназначено  за заинтересовани страни и представители на местна общност,, за ефективна комуникация чрез дигитални инструменти и продукти. Обученията са за  широка аудитория от заинтересовани страни, местна власт, НПО, Читалища, местен бизнес, земеделски производители, фермери, занаятчии и др. Обученията ще бъдат на 18 и 19 януари 2024г. и имат следната Програма!

СНЦ„МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ“МИГ-Белене-Никопол, СНЦ“МИГ-Самоков“ и СНЦ“МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.

Снимки

Актуални обяви