1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

 Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец в изпълнение на Решение № 524 от Протокол № 66 от заседание на Общински съвет Лясковец от 26.01.2023 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи, сесия 2023.

Обява!  Формуляр и документи!

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2023 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева
Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2023 г. – 20 000 лева
Краен срок за подаване на проектни предложения по електронен път или внесени на ръка: до 17:00 часа на 13.03.2023 г. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо при същия срок на подаване.
Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа.
Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая №10, ет. 3.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, тел. 0894 / 621 167, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, тел. 0887 / 404 278, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Снимки

Актуални обяви