1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Одобрение на оценителни доклади от работата на КППП за 2018 година:

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ01 за първи прием: Документ!

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ7.2 за първи прием: Документ!

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ03: Документ!

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ04: Документ!

Одобрение на оценителни доклади от работата на КППП за 2019 година:
 
Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ4.1: Документ!
 
Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ4.2: Документ!
 
Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ6.4.1: Документ!

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ01 за втори прием: Документ!

Решение за одобрение на оценителен доклад по Мярка МИГ7.2 за втори прием: Документ!

 

Регистър на одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Първи краен срок на Процедура №BG06RDNP001-19.154 на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

Регистър одобрени!

Регистър неодобрени на етап ОАСД!

Регистър резервни!

Регистър отхвърлени!

Регистър с класиране на резервни проекти!

Регистър на одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок на Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037

Регистър одобрени!

Регистър неодобрени на етап ОАСД!

Регистър резервни!

Регистър отхвърлени!

Регистър на одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок на Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007

Регистър одобрени!

Регистър неодобрени на етап ОАСД!

Регистър резервни!

Регистър отхвърлени!

Снимки

Актуални обяви