1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Приключила КППП по Процедура №BG05M9OP001-2.053-S1, Мярка МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“. Документ!

Приключила КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.095-S2, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Документ!

Приключила КППП по процедура №BG06RDNP001-19.037-S2, Процедура: СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Документ!

Приключила КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.007-S2,  Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”. Документ!

Приключила КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.096-S1, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Документ!

Снимки

Актуални обяви