1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е единна методика, която се прилага на мястото на досегашния подход ЛИДЕР, като го надгражда:

  1. Докато в плановия период 2007 – 2013 г. Стратегиите за местно развитие бяха финансирани само от Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ВОМР 2014 – 2020 г. получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез: ОП „Околна среда”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Иновации и конкурентоспособност”; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”; Програма за морско дело и рибарство
  1. При ЛИДЕР разходите за управление се финансираха съответно от ЕЗФРСР или ЕФР, в зависимост от това дали местното партньорство беше местна инициативна група или местна рибарска инициативна група.

При ВОМР разходите за управление се финансират от водещия фонд (ЕЗФРСР или ЕФМДР).

  1. При ЛИДЕР за взимането на решение в рамките на МИГ беше необходимо икономическите и социални партньори и гражданското общество да представляват най-малко 50 % от правото на глас.

При ВОМР нито една от страните (публичен сектор, стопански сектор и гражданско общество) не може да представлява повече от 49 % от правото на глас.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 - 2020 г. се нарича "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР). Воденото от общностите местно развитие е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре”, като се създават Местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” цели:

- Да насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността;
- Да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
- Фокусиране върху иновациите, чрез насърчаване на въвеждането им
в практиката;
- Да насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилностт на работната сила;
- Да повиши конкурентноспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устоичиво производтво на аквакултури;
- Да се подобри качеството на образование и повишаване квалификацията на населението

Снимки

Актуални обяви