1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На 25 и 26-ти май в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец се проведе културно-историческо събитие в рамките на проект „Приказки за култура, история и природа”. Участници в събитието бяха 60 ученици от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Козаревец.

Статия!

В рамките на събитието, участниците научиха много нови и интересни факти за историята на Лясковец и региона, за Възраждането и за традиционния български бит.

Учениците посетиха важни исторически места в Лясковец – родната къща на Никола Козлев, църквата Св. Димитър, построена от Колю Фичето, както и Музея на гурбетчийското градинарство. По време на историческия маршрут, чуха интересна беседа за историята на града и региона, а в Музея научиха за специфичните оръдия на труда, използвани от българите в старо време.

Събитието завърши с търсене на съкровище в Музея и забавна викторина, на която учениците премериха сили и знания в борба за много награди.

Снимки

Актуални обяви