1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Съвместен фолклорен концерт, с участието на румънски и български изпълнители, ще се проведе в рамките на фестивала „Магията на българските традиции“.

Община Лясковец ви кани на събитието, което ще се проведе от 27 до 29 юни. Традициите на северните ни съседи ще представят певицата Мадалина Гиджеану и Танцов ансамбъл „Комориле“. Гиджеану е на голямата сцена от 10 години и записани 15 народни песни от всички области. Участва в концерти и фестивали в цяла Румъния. „Комориле“, или на български „съкровища“, е създаден през 2017г. и бързо трупа богата визитка от участия в събития. Инструктор на ансамбъла е Барбекару Лилиана.

Танцов състав „Лудо младо“, при НЧ „Напредък – 1870“, гр. Лясковец, ще покаже магията на българския фолклор. Концертите ще се проведат на площад „Възраждане“. Участниците от Румъния ще се запознаят с историята на Музея на гурбетчийското градинарство. Те ще посетят и постановка на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ при НЧ „Земеделец-1899“, с. Козаревец.

Фолклорното събитие под надслов „Магията на българските традиции“, се организира в изпълнение на проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020“, изпълняван от община Виделе (Румъния) в партньорство с Община Лясковец, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България.

Прессъобщение: Документ!

Снимки

Актуални обяви