1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, открива възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” чрез провеждане на информационни срещи и кампании във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018 година”. Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 24.07.2018г. в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” или по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 6.

За необходимата за участие информация, вижте приложената документация:

1.Обява: Документ! 

2.Спецификация: Документ! 

3.Условия: Документ! 

4.Заповед: Документ! 

Образци на документи:

-Образец 1: Документ! 

-Образец 2: Документ!

-Образец 3: Документ! 

-Образец 4: Документ! 

-Образец 5: Документ! 

-Образец 6: Документ! 

-Образец 7: Документ! 

-Образец 8: Документ!

-Образец 9: Документ! 

-Образец 10: Документ! 

-Образец 11: Документ! 

-Образец 12: Документ! 

-Образец 13: Документ! 

-Образец 14: Документ! 

Приложения:

-Приложение №3: Документ! 

-Съдържание: Документ! 

-Челен лист: Документ! 

Протокол с резултатите от работата на Комисия за разглеждане на оферти и класиране на участниците във възлагане чрез събиране на оферти с обява: Документ! 

 

 

 

Снимки

Актуални обяви