1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“. Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

Документ!

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за планиран прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096 с начален срок 27.10.2018г. и краен срок 28.11.2018г. Очаквайте публикуване на документите за кандидатстване в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за планиран прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095 с начален срок 27.10.2018г. и краен срок 28.11.2018г. Очаквайте публикуване на документите за кандидатстване в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН. 

На основание Чл.35, ал.1-4 от Устава на МИГ и № Решение №07/Протокол 15-ВОМР/ 12.09.2018г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”

се свиква редовно Общо събрание” както следва:

- дата: 27 септември 2018г., четвъртък
- начален час: 16.00ч.
- място: заседателна зала в Община Лясковец

-дневен ред: Документ!

 

МИГ"Лясковец-Стражица" сключи 4 договора по 2 мерки от ОПРЧР:

1.Договор по проект "Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД" за мярка МИГ03.

2.Договор по проект "Оптимизиране на работното време на работниците, обезопасяване на работния процес и повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите в предприятието на "ЕТ Пейчо Пейков - Атла Мария" за мярка МИГ03.

3.Договор по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" за мярка МИГ04.

4.Договор по проект "Нов шанс за социално включване в Община Лясковец" за мярка МИГ04.

Снимки

Актуални обяви