1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

🍀🍀МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Процедура№ BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 6 януари 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

-Обява!

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на МИГ “Лясковец-Стражица“, имаме удоволствието да ви поканим за участие в провеждането на ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ както следва:
-дата: 28 ноември 2018г., сряда
-начален час: 17.00ч.
-място: заседателна зала в Община Лясковец

Дневен ред!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, съгласно приложена Заповед №45/12.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ ви уведомяваме, че редовно свиканото Общо събрание на 20.11.2018г. се ОТМЕНЯ и се пренасрочва за нова дата.

Заповед! 

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в информационни събития на МИГ във връзка с приеми по мерките от ОПРЧР в СВОМР както следва:

-Дата: 16 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 19 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани  страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 26 ноември 2018г., от 10.00ч. в  залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 27 ноември 2018г-, от 10.00ч. в залата на ОбА-Община стражица, град Стражицза заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители
(„МИГ открива работно място“) на следните дати:

-Дата:  13 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата:  14 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата:  22 ноември 2018г., от 10.00ч. в зала на Читалището в село Козаревец, за заинтересовани по мярка 6.4.1;

-Дата:  23 ноември 2018г-,от 10.00ч. в  зала на Читалището в село Сушица, за заинтересовани по мярка6.4.1


МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 30 декември 2018 година.

-Обява!

-Протокол на УС!

Снимки

Актуални обяви