1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

🍀🍀МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”  посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.007  - Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”  от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 15.00ч. на 30 декември 2018 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

-Обява! 

-Протокол на УС! 

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на МИГ – Лясковец - Стражица, във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-196/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и в изпълнение на Решение №5/18-ВОМР/ 01.11.2017г. и във връзка със Заповед на Председателя на УС с № 43-ВОМР/ 02.11.2018г. МИГ обявява конкурс за допълване на Списък с външни експерти: за оценители, за помощник-оценители, за консултиране на бенефициенти, за подпомагане прилагането на СВОМР. Срок: 17.00ч. на 17.11.2018г. Документи за кандидатстване: в Раздел "Актуално" на сайта! 

Обява!

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на  МИГ “Лясковец-Стражица“, имаме удоволствието да ви поканим за участие в провеждането на  ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ както следва:
-дата: 20 ноември  2018г., вторник
-начален час: 17.00ч.
-място: заседателна зала в Община Лясковец 

МИГ уведомява представителите на бизнеса и селското стопанство за провеждане на Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители ( „МИГ открива работно място“). Участието на всички потенциални кандидати по мерки за ппрем: Мярка МИГ4.1, Мярка МИГ4.2 и Мярка МИГ6.4.1 е задължително. Покана! 

МИГ уведомява потенциалните кандидати по отворени приеми за мерки Мярка МИГ4.1 и Мярка МИГ4.2 за следното.

На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до ТРИ седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до ДВЕ седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ – Лясковец-Стражица да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Лясковец-Стражица : http://www.mig-zaedno.eu, https://eumis2020.government.bg. в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Важно!

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Снимки

Актуални обяви