1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ уведомява потенциалните кандидати по отворени приеми за мерки Мярка МИГ4.1 и Мярка МИГ4.2 за следното.

На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до ТРИ седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до ДВЕ седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ – Лясковец-Стражица да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Лясковец-Стражица : http://www.mig-zaedno.eu, https://eumis2020.government.bg. в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Важно!

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.096  и  Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.095 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок:17.00ч. на 28 ноември 2018 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване"на сайта на МИГ!

Обява Мярка МИГ4.1

Обява Мярка МИГ4.2

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в  Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием.  Тема: „Приеми на МИГ“.

Покана и график! 

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че на 26.11.2018г. ще бъде отворен прием по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” , Процедура №BG06RDNP001-19.154. МИГ препоръчва на потенциалните кандидати да вземат активно участие в настоящите информационни събития, свързани с отварянето на приеми по мерките от СВОМР съгласно подробния График, оповестен на тази страница. 

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че приключи  процедурата  по Обществено обсъждане на Условия за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР. Процедурата по предварително обсъждане Насоки за кандидастване е на основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-196/ 29.11.2016 г.
В срока на публично обсъждане до 17.00ч. на 24 октомври 2018г.  няма  получени предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
 

Снимки

Актуални обяви