1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

На основание Чл.35, ал.1-4 от Устава на МИГ и № Решение №07/Протокол 15-ВОМР/ 12.09.2018г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”

се свиква редовно Общо събрание” както следва:

- дата: 27 септември 2018г., четвъртък
- начален час: 16.00ч.
- място: заседателна зала в Община Лясковец

-дневен ред: Документ!

 

МИГ"Лясковец-Стражица" сключи 4 договора по 2 мерки от ОПРЧР:

1.Договор по проект "Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД" за мярка МИГ03.

2.Договор по проект "Оптимизиране на работното време на работниците, обезопасяване на работния процес и повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите в предприятието на "ЕТ Пейчо Пейков - Атла Мария" за мярка МИГ03.

3.Договор по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" за мярка МИГ04.

4.Договор по проект "Нов шанс за социално включване в Община Лясковец" за мярка МИГ04.

Уважаеми заинтересовани страни, МИГ"Лясковец-Стражица" ви уведомява, че скоро ще бъдат отворени приеми за сектора на бизнеса и земеделието. Очаквайте допълнителна информация!

МИГ"Лясковец-Стражица" подписа първи Договор за финансиране на проект по ОПРЧР. Проектът е с бенефициент Община Стражица и е по Процедура № BG05M9OP001-2.14 - Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”. Проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" стартира изпълнение на предвидените дейности.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за провеждането на информационни срещи по отворена процедура за прием.
1.Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

На 21 юли 2018г. приключи срока за обкществено обсъждане/съгласуване с местната обност и заинтересованите страни на документите за прием за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР и Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР. В посочения срок няма постъпили мнения, коментари и предложения. Приемът по двете мерки се очаква да стартира през м.август 2018г.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.1.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.2.

Снимки

Актуални обяви