1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Протокол от проведено Общо събрание на МИГ на 15 май 2018г. Документ!

Удължен е срока за прием по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.007 - Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 4 юни 2018 година. 

Заповед! 

Протокол на УС!

Обява! 

Условия!

Уважаеми заинтересовани страни, в Сектор "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта са публикувани Условия за кандидатстване по  Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Срок: 15 май 2018г., 17.00ч. 

Покана за провеждане на Общо събрание на МИГ   Документ!

Уважаеми партньори, участници и заинтересовани страни в МИГ, съобщаваме ви, че от 18.04.2018г. до 18.07.2018г. офиса на МИГ ВРЕМЕННО  се премести на следния адрес: Сграда на Читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец 5140, обл.Велико Търново, пл. „Възраждане” №6, етаж 2.
Екипът на МИГ ви очаква на новия адрес.

Снимки

Актуални обяви