1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни относно обявен прием по мярка Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.
-Дата: 27.02.2018г., вторник
-Място: Зала на Община Лясковец, гр.Лясковец
-Начален час: 10.00ч.

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.14 ВОМР- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Всички необходими документи са на разположение в сайта на МИГ, категория "Мерки за кандидастване" и на  www. eumis2020.government.bg  Обява !

СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица" съобщава на всички потенциални бенефициенти и местната общност, че в периода от 22 до 29 януари 2018г. няма постъпили писмени коментари и предложения по проекта на документация за  Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР на МИГ. Предстои обявяване на прием по мярката от 6 март 2018г. Документ !

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, на основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” с № 02-ВОМР/ 9.01.2018г. и във връзка с Решение №2/Протокол 01-ВОМР/ 09.01.2018г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица”,

Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:

  • дата: 29 януари 2018г., понеделник
  • начален час: 15.00ч.
  • място: заседателна зала в Община Лясковец
  • Дневен ред: отвори файла ! 

Актуализиран  Индикативен график за прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ : документ 

Снимки

Актуални обяви