1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ планира отварянето на 3 мерки от Стратегията за ВОМР до края на 2017г. Документ !

1.Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.

2.МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица”

3.МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”

Списък с външни експерти -оценители по мерки от Стратегия за ВОМР. Документ!

Списък с одобрени външни експерти по мерки от стратегия за ВОМР от приключен допълващ Конкурс. Документ!

Списък с одобрени оценители - членове на Общото събрание на МИГ: Документ!

Документи от Комисия за избор на външни експерти-оценители за нуждите на МИГ: Документ! 

Снимки

Актуални обяви