1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ планира отварянето на 3 мерки от Стратегията за ВОМР до края на 2017г. Документ !

1.Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.

2.МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица”

3.МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”

Списък с външни експерти -оценители по мерки от Стратегия за ВОМР. Документ!

Списък с одобрени външни експерти по мерки от стратегия за ВОМР от приключен допълващ Конкурс. Документ!

Списък с одобрени оценители - членове на Общото събрание на МИГ: Документ!

Документи от Комисия за избор на външни експерти-оценители за нуждите на МИГ: Документ! 

МИГ "Лясковец-Стражица"  ще вземе участие в Конференцията в панел "Иновации", като представи своите иновативни практики за работа с местната общност. През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода „Лидер“ в страната. Подходът „Лидер“ е един от много важните инструменти на Европейския съюз за развитието на селските райони.

До Членовете
На Общо събрание на МИГ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО СВИКАНО
 ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 
На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка  с  Протокол № 09-ВОМР/ 03.10.2017г.от заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” и РЕШЕНИЕ №40/09-ВОМР/ 03.10.2017г. и Заповед № 16-ВОМР/ 04.10.2017г. на Председателя на УС на МИГ.

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на МИГ – Лясковец - Стражица, във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-196/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  и в изпълнение на Решение №35/08-ВОМР/ 12.09.2017г. и във връзка със Заповед на Председателя на УС с № 14-ВОМР/ 14.09.2017г. МИГ обявява конкурс за съставяне на Списък с външни експерти: за помощник-оценители, за консултиране на бенефициенти, за подпомагане прилагането на СВОМР. Обява! 

Снимки

Актуални обяви