1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Мерки за кандидатстване

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 30 декември  2018 година.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване! 

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване!  Архивиран файл

5.Документи за изпълнение!  Архивиран файл

6.Документи към договор! Архивиран файл 

7.Обява с удължен срок за прием!

8.Заповед за удължаване срок!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.096 за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 8 януари  2019 година.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване! Архивиран файл

5.Документи за изпълнение! Архивиран файл

6.Обява с удължен срок за кандидатстване! 

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 28 ноември 2018 година.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване! Архивиран файл

5.Документи за изпълнение! Архивиран файл

Отговори на зададени въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: Документ! 

Документ! 

Документ!

Документ!

Документ! 

Документ! 

Документ!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 15 септември 2018 година.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване!  Архивиран файл

5.Документи за изпълнение!  Архивиран файл

6.Документи към договор! Архивиран файл 

Снимки

Актуални обяви