1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Мерки за кандидатстване

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по  Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-1.094

Документи за кандидатстване:

1.Обява!

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за попълване! Архивиран файл!

4.Документи за информация! Архивиран файл!

5.Документи към договор! Архивиран файл!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по  Процедура №BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец – Стражица -„Социални иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”-2
 
Документи за кандидатстване:
 
 
 
3.Документи за информация! Архивиран Файл
 
4.Документи за попълване! Архивиран файл
 
5.Документи към договор! Архивиран файл

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по  Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-1.068. 

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация! Архивиран Файл

4.Документи за попълване! Архивиран файл

5.Документи към договор! Архивиран файл

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.053 ВОМР - МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация! Архивиран Файл

4.Документи за попълване!  Архивиран файл

5.Документи към договор! Архивиран файл

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по обявен Втори прием на Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 28 февруари 2019 година.

Документи за кандидатстване:

1.Обява !

2.Условия за кандидатстване!

3.Документи за информация ! Архивиран файл

4.Документи за попълване! Архивиран файл

5.Документи за изпълнение! Архивиран файл

Снимки

Актуални обяви