1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Мерки за кандидатстване

М06 Развитие на стопанства и предприятия (член 19):
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
Съхранената природа и голямото разнообразие от природни забележителности, защитени местности, растителни и животински видове, гори и лесопаркове очертават наличието на съществен потенциал на територията на МИГ за развитие на различни видове туризъм – екотуризъм, фототуризъм, балнеотуризъм, ловен и риболовен туризъм, селски туризъм. С нереализиран потенциал по отношение на туризма е наличието на уникална местна кухня с традиционни за региона рецепти, произведени изцяло от местни продукти.
Разнообразието от елементи, съхраняващи културната идентичност на региона, чиято валоризация би осигурила тласък в развитието на културния туризъм, допринасяйки и за съживяване на местната икономика.

M04 - Инвестиции в материални активи (член 17):

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Проблем, основно по отношение развитието на зеленчукопроизводството, се явява липсата на пазар на произведената продукция, чиято ниска трайност повишава предприемаческия риск. По тези причини е необходимо предприемането на спешни мерки за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности.

M04 - Инвестиции в материални активи (член 17):
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”:
Оползотворяването на съществуващия ресурсен потенциал за предлагане на качествени местни продукти е от приоритетно значение за стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ е предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури, включително и чрез въвеждане на иновации в селското стопанство.

Снимки

Актуални обяви